2017-10-24

Rejestry, ewidencje, archiwa

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1.           Księgi inwentarzowe muzealiów

2.           Karty ewidencyjne muzealiów

3.           Księga depozytów

4.           Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych

5.           Księgi inwentarzowe przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu

6.           Księgi inwentarzowe środków trwałych

7.           Rejestr zarządzeń wewnętrznych

8.           Rejestr skarg i wniosków

9.           Książka kancelaryjna dla rejestracji pism wychodzących i przychodzących

10.         Archiwum dokumentacji badań archeologicznych i innych badań terenowych

11.         Archiwum zakładowe

 

Zasady udostępniania:

Dane zawarte w księdze inwentarzowej, depozytowej oraz rejestrze muzealiów oraz karty ewidencyjne muzealiów są udostępniane do celów badawczych i naukowych, na pisemny wniosek z uzasadnieniem, kierowany do Dyrektora Muzeum. Udostępniane dane są do wglądu w siedzibie Muzeum.

 

Pozostałe rejestry udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek kierowany do Dyrektora Muzeum.

 

Udostępniane są dane za wyjątkiem informacji niejawnych oraz mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się