2017-10-24

Misja Muzeum

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku gromadzi zabytki archeologiczne począwszy od epoki kamienia do czasów nowożytnych, materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, a także zabytki geologiczne, etnograficzne, numizmatyczne oraz wytwory sztuki. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, a także zagranica, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki.

 

Muzeum prowadzi działalność przez:

1)      inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie gromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, a także upowszechnianie zasad dokumentacji archeologicznej;

2)      przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;

3)      zabezpieczenie i konserwacja muzealiów, w szczególności zabytków archeologicznych;

4)      organizowanie i prowadzenie badań specjalistycznych, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych, w kraju i za granicą;

5)      organizowanie wystaw stałych i czasowych;

6)      prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności w zakresie archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego;

7)      prowadzenie centralnego archiwum archeologicznego, obejmującego obszar działania Muzeum;

8)      udostępnianie zbiorów i dokumentacji archeologicznej do celów naukowych i edukacyjnych;

9)      publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, wykopalisk i ekspedycji oraz wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum;

10)   współpraca w upowszechnianiu kultury i nauki z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami;

11)   prowadzenie biblioteki naukowej oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych do celów naukowych i edukacyjnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się